Contact details 
HUTA-TÚRA 423936 Háromhuta, Kossuth u. 25.hutatura42@gmail.com+36(30) 504 0081

Adatkezelési tájékoztató

HUTA-TÚRA 42 Vendégház magánszálláshely üzemeltető Dr. Kiss Julianna (4405 Nyíregyháza, Gyík utca 2.) mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) Adatvédelmi- és adatkezelési szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) alapján kezel személyes adatokat.

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) tartalmát, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelése megfelel a Szabályzat, a Tájékoztató és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek, így különösen az alábbiaknak.

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, (a továbbiakban: GDPR)

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

– 1990. évi törvény – a helyi adókról

Tájékoztató hatálya az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos, így a szálláshely/(szállodai szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésre terjed ki, mely magában foglalja az Adatkezelő honlapján (www.hutatura42.hu) történő adatkezelést is.

Tájékoztató elérhető, illetve letölthető az alábbi webhelyről:

https://www.hutatura42.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Személyes adataim kezelője:

Adatkezelő megnevezése: Dr. Kiss Julianna adószámmal rendelkező magánszemély

Adatkezelő székhelye: 4405 Nyíregyháza, Gyík utca 2.

Adatkezelő adószáma: 64646624-1-35

telefonszáma: +36-30-504-0081

Adatkezelő e-mail címe: hutatura42@gmail.com

A szálláshely szolgáltatás helye: HUTA-TÚRA 42 Vendégház 3936 Háromhuta-Újhuta, Kossuth u. 25.

Milyen adatok minősülnek személyes adatnak és mit jelent az adatkezelés?

Személyes adat bármely adat, vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma, ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül (Pl. e-mail cím).

A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget éveznek, például az egészségügyi adatok, azonban Adatkezelő ilyen adatokat nem kezel.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

Hogyan védjük a személyes adatokat?

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védik az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét.

Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul értesítjük.

Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezelünk. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, például, ajánlatot kér, szállást foglal, szolgáltatást vesz igénybe, levelezést folytat, vagy a honlapunkon egy formanyomtatványt adatokkal kitölt, azzal tudomásul veszi, hogy az adott kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat a Tájékoztatónak megfelelően kezelni fogjuk.

Az Ön által adott adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás önkéntes jellegű, azonban szükséges a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, a szolgáltatás nyújtásához és a vonatkozó fizetéssel kapcsolatos törvényi kötelezettségeknek való megfeleléshez.

Bizonyos esetekben személyes adatai az alábbi okokból kifolyólag is kezelésre kerülnek:

– adatkezelő jogos érdeke alapján: ideértve a termékek vagy szolgáltatások direct marketingjét, illetve a panzióban töltött tartózkodása során nyújtott élmény fokozása érdekében, melynek során többek között vendégelégedettségi felmérések kerülhetnek megküldésre.

– az Ön hozzájárulása alapján, amelyet egyes programokhoz ad, ideértve olyan eseteket, amelynek célja, hogy az Önnek nyújtott szolgáltatásokat és marketing tartalmat személyre szabjuk, pl.: speciális szállodai ajánlatokkal.

– Amikor honlapunkat felkeresi, az ún. sütik (cookies) automatikusan gyűjtenek személyes adatokat. Erről részletesebben a Tájékoztató rendelkezései az irányadóak.

Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

Adatkezelő személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt az érintett kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél korábbi időpontban is törölje, amennyiben az adatok kezelése már nem szükséges.

Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatait?

Adatkezelő nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek, azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy az Adatkezelőnek különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak.

Mikor adunk át adatokat Hatóságoknak?

Adatkezelő jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (pl.: Rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.

Mi a teendő, ha nem szeretném, hogy a továbbiakban is kezeljék a személyes adataimat?

Amennyiben hozzájárulást adott személyes adatai kezeléséhez, azt bármikor díjmentesen, következmény nélkül visszavonhatja kérelmének alábbi e-mail címre való elküldésével: hutatura42@gmail.com, illetve közvetlenül a Vendégházban (3936 Háromhuta-Újhuta, Kossuth u. 25.) szóban tett nyilatkozatával.

Milyen jogaim vannak a kezelt személyes adataimmal kapcsolatban?

Önnek joga van a személyes adatainak helyesbítését, törlését kérni, az adatkezelés ellen kifogással élni, adathordozhatósághoz való jogával élni, az adatkezelés korlátozását kérni, adataihoz hozzáférést kérni, illetve az illetékes felügyeleti szervnél panaszt tenni.

Hogyan juthatok a témakörben részletesebb információhoz?

Részletesebb információt kaphat az Adatkezelési Szabályzatunkból, mely elérhető a www.hutatura42.hu honlapon vagy vegye fel a kapcsolatot az Adatvédelmi Biztosunkkal a hutatura42@gmail.com e-mail címen. Ezen túlmenően bármikor kérheti tőlünk, hogy az Adatkezelési szabályzatunkból biztosítsunk Önnek egy példányt.

Mit tegyen panasz esetén?

Ön bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelő képviselőjénél. Amennyiben nem ért egyet az Adatkezelő vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, az illetékes bírósághoz fordulhat, illetve panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu